Màgic Badalona - Centre comercial i d’oci

Avís legal

Màgic Badalona

CC. MAGIC BADALONA, C/ Concordia, 1. 08917 Badalona (Barcelona), el responsable jurídic del qual és VILA DE BADALONA S.L., amb NIF B-62591672, es titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial sobre les marques, imatges, textos, dissenys, animacions, o qualsevol altre contingut o elements d’aquest website, o disposa dels permisos necessaris per a la seva utilització. Qualsevol acte de reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició, o transformació, així com qualsevol altre forma d’explotació de tot o part d’aquests continguts o elements, realitzat sota qualsevol forma o mitjançant qualsevol mitjà, requerirà el consentiment previ i per escrit de la citada UTE.

L’accés a la web implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’ús, i si no estigués d’acord amb aquestes, haurà d’abstenir-se d’accedir a la pàgina o d’utilitzar els serveis que es presten a través d’aquesta.

Les condicions d’accés i ús de la present web es regeixen pels principis de legalitat i de bona fe, comprometent-se l’Usuari a utilitzar el lloc web, així como la informació o serveis subministrats de conformitat amb la Llei, la moral, les bones costums i l’ordre públic.

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

El lloc web de www.magicbadalona.es, els seus continguts i drets de Propietat Intel·lectual, la programació i el disseny de la web es troben plenament protegits per els drets d’autor, quedant prohibida la seva reproducció, comunicació, divulgació i distribució a menys que es compti amb la preceptiva autorització.

Així mateix, tots els signes distintius que apareixen al lloc web són titularitat de la mencionada UTE, i es troben degudament registrats, quedant prohibida la seva reproducció o distribució sota cap mitjà, sense la deguda, prèvia i expressa autorització del seu titular.

VILA DE BADALONA S.L. podrà realitzar modificacions al contingut d’aquest website sense avís previ, tant en allò referent a la informació dels seus serveis, segons vagi ampliant i millorant la seva oferta, com en relació a qualsevol altre element que formi part del mateix.

Links:

Els links i continguts de pàgines web de tercers a les que es pot accedir des d’aquest lloc web, no són responsabilitat de la citada UTE, no podent garantir que siguin exactes en el moment d’accés de l’usuari.

Exempció de responsabilitat:

En cap cas VILA DE BADALONA S.L., serà responsable de la producció de qualsevol tipus de dany que els Usuaris o tercers poguessin ocasionar en el lloc web.

Llei aplicable i Jurisdicció:

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Per a conèixer de qualsevol controvèrsia o litigi seran competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb renuncia expressa de les parts a qualsevol altre fur.

CC. MAGIC BADALONA, C/ Concordia, 1. 08917 Badalona (Barcelona), el responsable jurídic del qual és VILA DE BADALONA S.L., amb NIF B-62591672, es titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial sobre les marques, imatges, textos, dissenys, animacions, o qualsevol altre contingut o elements d’aquest website, o disposa dels permisos necessaris per a la seva utilització. Qualsevol acte de reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició, o transformació, així com qualsevol altre forma d’explotació de tot o part d’aquests continguts o elements, realitzat sota qualsevol forma o mitjançant qualsevol mitjà, requerirà el consentiment previ i per escrit de la citada UTE.
 

L’accés a la web implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’ús, i si no estigués d’acord amb aquestes, haurà d’abstenir-se d’accedir a la pàgina o d’utilitzar els serveis que es presten a través d’aquesta.
 

Les condicions d’accés i ús de la present web es regeixen pels principis de legalitat i de bona fe, comprometent-se l’Usuari a utilitzar el lloc web, així como la informació o serveis subministrats de conformitat amb la Llei, la moral, les bones costums i l’ordre públic.
 

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial
 

El lloc web de www.magicbadalona.es, els seus continguts i drets de Propietat Intel·lectual, la programació i el disseny de la web es troben plenament protegits per els drets d’autor, quedant prohibida la seva reproducció, comunicació, divulgació i distribució a menys que es compti amb la preceptiva autorització.
 

Així mateix, tots els signes distintius que apareixen al lloc web són titularitat de la mencionada UTE, i es troben degudament registrats, quedant prohibida la seva reproducció o distribució sota cap mitjà, sense la deguda, prèvia i expressa autorització del seu titular.
 

VILA DE BADALONA S.L. podrà realitzar modificacions al contingut d’aquest website sense avís previ, tant en allò referent a la informació dels seus serveis, segons vagi ampliant i millorant la seva oferta, com en relació a qualsevol altre element que formi part del mateix.
 

Links:
 

Els links i continguts de pàgines web de tercers a les que es pot accedir des d’aquest lloc web, no són responsabilitat de la citada UTE, no podent garantir que siguin exactes en el moment d’accés de l’usuari.
 

Exempció de responsabilitat:
 

En cap cas VILA DE BADALONA S.L., serà responsable de la producció de qualsevol tipus de dany que els Usuaris o tercers poguessin ocasionar en el lloc web.
 

Llei aplicable i Jurisdicció:
 

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Per a conèixer de qualsevol controvèrsia o litigi seran competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb renuncia expressa de les parts a qualsevol altre fur.


MAGIC BADALONA © 2020 / TOTS ELS DRETS RESERVATS